Tannregulering på barn

Vanlig tannbehandling for barn og unge er gratis frem til fylte 18 år. Kjeveortopedisk behandling, altså tannregulering, er imidlertid ikke gratis, men delvis støttet av HELFO. Gitt at man oppfyller visse betingelser.

Disse betingelsene må utfylles for å få stønad som barn eller ungdom

  • Det må foreligge tannutviklingsforstyrrelser, tannstillings- og bittfeil som folketrygden har definert som stønadsberettiget
  • Behandlingen må starte senest i løpet av det året man fyller 20 år

Opplysning om kostnader

Ved første undersøkelse fastsetter kjeveortopeden problemet, og gir et omtrentlig prisoverslag. Totalprisen fastsettes etter at kjeveortopeden har analysert røntgen og modeller. Det er utvidet stønad for familier med flere enn ett barn som behøver tannreguleringsbehandling. Den kjeveortopediske behandlingsavtalen vil inneholde informasjon om behandlingsopplegget, honoraret, stønaden fra HELFO og egenbetalingen.

Stønad til tannregulering

Bittfeilene som er stønadsberettiget, er delt opp i tre grupper: A, B, C og D. Dette er avhengig av bittfeilens alvorlighetsgrad. De forskjellige bittfeilene er angitt nedenfor:

  • Gruppe A (Svært stort behov): 100 % refusjon
  • Gruppe B (Stort behov): 75 % refusjon
  • Gruppe C (Klart behov): 40 % refusjon

Dersom det er flere enn ett barn i en familie som har behov for regulering, får familien fra og med barn nummer to økt trygderefusjon. I gruppe B økes refusjonen til 90 %, i gruppe C til 60 %.

Egenandel

Egenandelen er den prosentdelen av de offentlige honorartakstene som ikke er stønadsberettiget fra folketrygden. Derfor vil egenandelen variere med refusjonsprosenten avhengig av bitt- eller tannstillingsfeil, og om det er grunnlag for søskenmoderasjon. Egenbetalingen for tannreguleringsbehandlingen består derfor av egenandelen (prosentdel av offentlig takst som ikke refunderes av trygden), og mellomlegget (tannlegens tillegg utover offentlig takst). I tillegg omfatter det den delen av kostnadene som folketrygden ikke yter stønad for og man ikke får refusjon for.

Prisoverslaget kan variere ettersom behandlingen pågår

Tannreguleringsbehandlingen strekker seg over lang tid, og kan ofte gå over flere år. Overslaget for investeringskostnadene settes som nevnt før behandlingsstart. Derfor kan man ikke unngå at man av og til ikke klarer å holde seg innenfor kostnadsoverslaget. Prisen kan dermed variere noe fra det som ble estimert ved start.

Kontakt oss her dersom du ønsker å bestille time, eller kontakt vårt sentralbord på 44 26 88 00.

    Kontaktskjema    CAPTCHA